Menu

Ochrona danych osobowych

Informacja dla Klientów

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które zbiera Eko Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, jako administrator danych osobowych, sposobów, w jakie są one wykorzystywane, a także praw osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. i

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EKO-INVEST Sp. z o.o.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby przedstawić Panu/Pani naszą ofertę, zawrzeć umowę i wypełniać jej warunki oraz wykonywać rozliczenia finansowe.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, podwykonawcom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, biurom rachunkowym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres negocjacji a w przypadku zawarcia umowy przez okres jej realizacji oraz okres przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@eko-invest.net lub skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie na adres 25-650 Kielce ul. Skrajna 4

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zaprezentowania oferty handlowej i ewentualnego zawarcia umowy.


Informacja dla Współpracowników

Ze względu na fakt, że w celu prowadzenia działalności Eko Invest Sp. z o.o.  zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również „danymi osobowymi„), w tym informacje o osobach współpracujących z Administratorem poniżej przedstawiamy informację dotyczącą danych osobowych, oraz  sposobów, w jakie są one wykorzystywane, a także praw osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.

W związku z prowadzoną działalnością Eko Invest Sp. z o.o. jako Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe w odniesieniu do osób fizycznych będących:

a) dostawcami lub kontrahentami, w tym potencjalnymi

b) kontrahentami klientów Administratora, np. rzeczoznawcami, którzy w imieniu klientów odbierają mieszkania lub architektami, którzy są włączani przez klientów w proces zmian lokatorskich itp.;

c) wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich dostawców lub kontrahentów; oraz

d) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur

W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Administratorem, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

a) imię i nazwisko, numer PESEL,

b) firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numer NIP lub REGON,

c) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,

d) stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji,

e) specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej);

f) numer rachunku bankowego.

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Administratorem, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Państwem i Administratorem. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z Administratorem, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy przez Administratora.

Administrator może również pozyskiwać Państwa dane osobowe z innych źródeł, takich jak:

rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS – w celu weryfikacji informacji podanych przez Kontrahentów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach;

podmioty, w których są Państwo zatrudnieni, lub których są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Administratorem a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.;

 

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej z Administratorem;

b) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, lub wprost nakazuje nam to przepis prawa (dotyczy to przypadków udostępnienia danych Kontrahentów na żądanie właściwych organów lub sądów);

c) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora .np. ustalanie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami; weryfikacja współpracowników w publicznych rejestrach

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Poniżej zostały wymienione cele, jakie realizuje Administrator poprzez przetwarzanie danych osobowych oraz okresy, przez jakie je przetwarza.

Przetwarzanie w celu wypełniania zobowiązań umownych przez okres trwania umowy.

Przetwarzanie w celu weryfikacji tożsamości osób współpracujących przez okres trwania umowy do momentu przekazania informacji o zakończeniu współpracy z współpracownikiem

Przetwarzanie w celu archiwizowania danych –przez okres wskazany w odpowiednich przepisach co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy itp.

Przetwarzanie dla celów ustalania lub dochodzenia przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

 

Dane mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby realizować cele przetwarzania w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań zleconych przez Administratora, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli Administrator posiada inną podstawę prawną. Dane mogą być przekazane:

a) podmiotom przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, to jest pracownikom oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu księgowości i obsługi systemów informatycznych, kancelariom prawnym, podwykonawcom.

b) wszelkie krajowe organy administracji publicznej (np. Policja), organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na żądanie tych organów;

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy złożyć wniosek o ich sprostowanie .Administrator niezwłocznie skoryguje takie informacje.

Ponadto, mają Państwo prawo do:

a) wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Administrator uzyskał taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);

b) żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;

c) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;

d) wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych), jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej;

e) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Administratora i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności;

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@eko-invest.netlub skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie na adres 25-650 Kielce ul. Skrajna 4

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wadliwości , co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o powiadomienie nas  na adres wskazany powyżej o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości.

Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Administratora, istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanych w niniejszej informacji , będą przekazywane za pośrednictwem ogłoszenia na stronie internetowej Administratora eko-invest.net .

 

tel. +48 41 346 23 96
fax. +48 41 346 23 60
e-mail: biuro@eko-invest.net

Biuro:
al.Solidarności 21B Kielce

EKO-INVEST Sp. z o.o.
ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce
NIP: 959-187-92-52